Tin cậy

Samsung Health

ansn
83.3MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 500 - 3k
Phiên bản 6.6.0.029 1 tháng trước

Mô tả của Samsung Health

Samsung Health provides core features to keep up your body fit and healthy. It will record and analyze your daily activities and habits to help maintain successful diet and lead healthy lifestyle.

Whether you walk or run, hike or bike, play indoor or outdoor sports, you can add and track the various physical exercises and activities in a single step using the various built-in trackers.

Samsung Health helps to create a balanced lifestyle pattern by recording a variety of information like your food, caffeine and water intake details.

Manage health and environmental records such as heart rate, blood pressure, blood glucose levels, stress, weight & SpO₂ using built-in sensors and third party devices.

Set a goal for your Activity, Meals, or Sleep and go with it!

Check out your everyday activities at a glance!
You can easily add items that you want to measure and view records on the Home screen of Samsung Health.

Ask our experts if you have questions about your health! (Available in some countries only)

Compete with your friends and check your ranking. You can compete with your friends once your Samsung account is registered.

Check daily health news of your preference with customized news feed. Keep your body strong and healthy with tips offered by health professionals. (Available in some countries only)

Discover the best health and fitness apps that can connect with Samsung Health. Many health apps including 'Technogym' and 'MyFitnessPal' can be linked with Samsung Health.

Samsung Health protects your private health data securely. All Samsung Galaxy models released after August 2016, Knox enabled Samsung Health service will be available. Please be noted that Knox enabled Samsung Health service will not be available from rooted mobile.

Samsung Health requires Android 6.0 (Marshmallow)or later.

Tablets and some mobile devices may not be supported. Some functions may not be available based on regions/service providers/devices.

Samsung Health supports over 70 languages, including English, French, and Chinese. An English language version is available for the rest of the world.

Please note that Samsung Health is intended for fitness and wellness purposes only and is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease.
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
- None

Optional permissions
- Body Sensors : Used to measure heart rate, oxygen saturation, and stress
- Camera : When you add a friend using the Together feature, you can use the camera to scan a QR code, take photos of foods, recognize numbers on a blood glucose meter/blood pressure monitor, or video chat while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)
- Contacts : Used to check if you're signed in to your Samsung account
- Location: Your location data is collected when you are using the exercises tracker and the steps tracker.
- Microphone : You can make video calls while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)
- Phone : Collect unique device IDs while you are using Ask Experts (a remote medical consultation service), only in the US
- Storage : You can import/export your exercise data, save exercise photos, save/load food photos, and upload photos saved while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.
Samsung Health cung cấp các tính năng cốt lõi để giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh và cân đối. Nó sẽ ghi lại và phân tích các hoạt động và thói quen hàng ngày của bạn để giúp duy trì chế độ ăn uống thành công và có lối sống lành mạnh.

Cho dù bạn đi bộ hoặc chạy, đi bộ hoặc đi xe đạp, chơi các môn thể thao trong nhà hoặc ngoài trời, bạn có thể thêm và theo dõi các bài tập và hoạt động thể chất khác nhau trong một bước bằng cách sử dụng các trình theo dõi tích hợp khác nhau.

Samsung Health giúp tạo ra một mô hình lối sống cân bằng bằng cách ghi lại nhiều thông tin như thực phẩm, caffeine và chi tiết lượng nước của bạn.

Quản lý hồ sơ sức khỏe và môi trường như nhịp tim, huyết áp, đường huyết, căng thẳng, cân nặng & SpO₂ bằng cảm biến tích hợp và thiết bị của bên thứ ba.

Đặt mục tiêu cho Hoạt động, Bữa ăn hoặc Ngủ của bạn và thực hiện theo!

Kiểm tra các hoạt động hàng ngày của bạn trong nháy mắt!
Bạn có thể dễ dàng thêm các mục mà bạn muốn đo và xem các bản ghi trên màn hình chính của Samsung Health.

Hãy hỏi các chuyên gia của chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về sức khỏe của bạn! (Chỉ có sẵn ở một số quốc gia)

Cạnh tranh với bạn bè của bạn và kiểm tra thứ hạng của bạn. Bạn có thể cạnh tranh với bạn bè sau khi tài khoản Samsung của bạn được đăng ký.

Kiểm tra tin tức sức khỏe hàng ngày của sở thích của bạn với nguồn cấp tin tức tùy chỉnh. Giữ cho cơ thể của bạn mạnh mẽ và khỏe mạnh với những lời khuyên được cung cấp bởi các chuyên gia y tế. (Chỉ có sẵn ở một số quốc gia)

Khám phá các ứng dụng sức khỏe và thể dục tốt nhất có thể kết nối với Samsung Health. Nhiều ứng dụng sức khỏe bao gồm 'Technogym' và 'MyFitnessPal' có thể được liên kết với Samsung Health.

Samsung Health bảo vệ dữ liệu sức khỏe riêng tư của bạn một cách an toàn. Tất cả các mẫu Samsung Galaxy được phát hành sau tháng 8 năm 2016, dịch vụ Samsung Health kích hoạt Knox sẽ có sẵn. Xin lưu ý rằng dịch vụ Samsung Health kích hoạt Knox sẽ không có sẵn từ thiết bị di động đã root.

Samsung Health yêu cầu Android 6.0 (Marshmallow) trở lên.

Máy tính bảng và một số thiết bị di động có thể không được hỗ trợ. Một số chức năng có thể không khả dụng dựa trên khu vực / nhà cung cấp dịch vụ / thiết bị.

Samsung Health hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Một phiên bản tiếng Anh có sẵn cho phần còn lại của thế giới.

Xin lưu ý rằng Samsung Health chỉ dành cho mục đích tập thể dục và chăm sóc sức khỏe và không nhằm mục đích sử dụng trong chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng khác, hoặc trong việc chữa bệnh, giảm thiểu, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh.
Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng. Đối với quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật, nhưng không được phép.

Quyền yêu cầu
- Không ai

Quyền tùy chọn
- Cảm biến cơ thể: Được sử dụng để đo nhịp tim, độ bão hòa oxy và căng thẳng
- Máy ảnh: Khi bạn thêm bạn bè bằng tính năng Cùng nhau, bạn có thể sử dụng máy ảnh để quét mã QR, chụp ảnh thực phẩm, nhận biết số trên máy đo đường huyết / máy đo huyết áp hoặc trò chuyện video trong khi nhận dịch vụ telehealth. (Chỉ có sẵn ở một số quốc gia)
- Danh bạ: Được sử dụng để kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào tài khoản Samsung chưa
- Vị trí: Dữ liệu vị trí của bạn được thu thập khi bạn đang sử dụng trình theo dõi bài tập và trình theo dõi các bước.
- Micrô: Bạn có thể thực hiện cuộc gọi video trong khi nhận dịch vụ telehealth. (Chỉ có sẵn ở một số quốc gia)
- Điện thoại: Thu thập ID thiết bị duy nhất trong khi bạn đang sử dụng Ask Experts (dịch vụ tư vấn y tế từ xa), chỉ ở Hoa Kỳ
- Lưu trữ: Bạn có thể nhập / xuất dữ liệu tập thể dục, lưu ảnh bài tập, lưu / tải ảnh thực phẩm và tải lên ảnh đã lưu trong khi nhận dịch vụ telehealth. (Chỉ có sẵn ở một số quốc gia)

Nếu phiên bản phần mềm hệ thống của bạn thấp hơn Android 6.0, vui lòng cập nhật phần mềm để định cấu hình quyền Ứng dụng.
Các quyền được phép trước đây có thể được đặt lại trên menu Ứng dụng trong cài đặt thiết bị sau khi cập nhật phần mềm.

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Samsung Health

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Samsung Health

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng ansn
Cửa hàng ansn 1.59k 467.45k

Thông tin APK về Samsung Health

Phiên bản APK 6.6.0.029
Khả năng tương thích Android 6.0+ (Marshmallow)
Lập trình viên Samsung Electronics Co., Ltd.
Chính sách riêng tư http://health.apps.samsung.com/policy


Tải về Samsung Health APK
Tải về